projekt unijny 1

Infromacja o Projekcie

Gmina Chrzanów- Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie od stycznia 2020 roku realizuje projekt „Nowe standardy pracy socjalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chrzanowie

Okres realizacji: 01.01.2020-31.03.2021 r.

Celem projektu jest podniesienie efektywności działań Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie i zwiększenie podmiotowości odbiorcy pomocy poprzez wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od świadczenia pracy socjalnej i usług w okresie 01.01.2020-31.03.2021 r.

DZIAŁANIA:

  • przygotowanie ośrodka do wdrożenia usprawnień organizacyjnych poprzez szkolenia, przygotowanie raportów, powołanie zespołu ds. wdrażania i monitoringu modelu oddzielenia, wizyta studyjna,
  • stworzenie warunków umożliwiających wdrożenie zmiany poprzez m.in. zatrudnienie i wyposażenie stanowiska pracownika socjalnego,
  • wdrożenie nowego modelu funkcjonowania w OPS poprzez szkolenia podnoszące kompetencje zawodowe pracowników socjalnych, konsultacje indywidualne i grupowe z ekspertem zewnętrznym na temat wdrażanego modelu.

Wartość dofinansowania: 445 325,00 zł.

Projekt w całości finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.