CHRZANOWSKI BON ŻŁOBKOWY

Rodzice i opiekunowie korzystający z niepublicznych form opieki nad dziećmi i zamieszkujący na terenie gminy Chrzanów już od 1 września 2020 r. mogą skorzystać z Chrzanowskiego Bonu Żłobkowego, który jest świadczeniem pieniężnym przyznawanym w celu częściowego pokrycia kosztów opieki nad dzieckiem od ukończenia 1 roku życia do ukończenia 3 roku życia (nie dłużej jednak niż do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko kończy 3 rok życia).

Prowadzenie postępowań dotyczących Chrzanowskiego Bonu Żłobkowego realizowane będzie przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie.

KOMU PRZYSŁUGUJE BON?

O Chrzanowski Bon Żłobkowy mogą ubiegać się rodzice, opiekunowie faktyczni, osoby pełniące funkcję rodziny zastępczej albo samotnie wychowujący dziecko rodzic, opiekun faktyczny, opiekun prawny albo osoba pełniąca funkcję rodziny zastępczej, którzy:

  • zamieszkują na terenie Gminy Chrzanów,
  • nie występują bądź odstępują z ubiegania się o objęcie dziecka opieką w Żłobku Miejskim w Chrzanowie,
  • są zatrudnieni lub wykonują inną pracę zarobkową,
  • nie korzystają z urlopu wychowawczego,
  • rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym, którego naczelnik jest miejscowo właściwy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych dla osób mających miejsce zamieszkania na terenie Gminy Chrzanów, jeżeli uzyskują dochody lub przychody podlegające opodatkowaniu tym podatkiem, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • mają zawartą umowę o objęcie dziecka opieką z podmiotem prowadzącym żłobek lub klub dziecięcy (należy przez to rozumieć odpowiednio żłobek i klub dziecięcy prowadzony przez instytucje publiczne, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wpisany do Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Miasta Chrzanowa).

Z Chrzanowskiego Bonu Żłobkowego mogą skorzystać również niepracujący rodzice. Warunkiem jest kontynuowanie nauki w systemie dziennym, udział w stażu, przygotowaniu zawodowym dla dorosłych, szkoleniach zawodowych lub programach mających na celu aktywizację zawodową osób bezrobotnych, pobieranie świadczenia pielęgnacyjnego w związku z koniecznością sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny lub całkowita niezdolności do pracy potwierdzona orzeczeniem uprawnionego organu.

KOMU ŚWIADCZENIE NIE PRZYSŁUGUJE?

Świadczenie nie przysługuje osobom, których dziecko zostało objęte opieką przez Żłobek Miejski w Chrzanowie lub umieszczone w rodzinie zastępczej zawodowej, w rodzinnym domu dziecka albo w instytucjonalnej pieczy zastępczej.

NA JAKI OKRES PRZYZNAWANY JEST BON ŻŁOBKOWY?

Chrzanowski Bon Żłobkowy przyznawany jest na rok kalendarzowy. W przypadku złożenia wniosku po rozpoczęciu roku szkolnego prawo do świadczenia ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami do końca roku szkolnego, chyba że prawo do świadczenia powstało później lub umowa o objęcie dziecka opieką została zawarta na okres krótszy.

 W JAKIEJ WYSOKOŚCI WYPŁACANY JEST CHRZANOWSKI BON ŻŁOBKOWY?

Wysokość świadczenia pieniężnego Chrzanowski Bon Żłobkowy wynosi 200,00 zł miesięcznie. Świadczenie będzie wypłacane w okresach miesięcznych na wskazany osobisty rachunek bankowy wnioskodawcy.

KIEDY I GDZIE MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI?

Wnioski o Chrzanowski Bon Żłobkowy przyjmowane będą od 1 września 2020 r.

Wnioski można składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie (budynek nr 4, 6 - parter, pokój nr 6 lub 7) lub za pośrednictwem poczty na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie
ul. Jagiellońska 4
32-500 Chrzanów

 

JAKIE DOKUMENTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU?

- kopię umowy o objęciu dziecka opieką zawartą z podmiotem niepublicznym prowadzącym żłobek lub klub dziecięcy, której oryginał wnioskodawca okazuje w celu poświadczenia zgodności;

- zaświadczenie podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy, z którym zawarto umowę o objęcie dziecka opieką, o faktycznej wysokości opłaty stałej ponoszonej za pobyt dziecka;

- dokumenty potwierdzające zatrudnienie lub inną pracę zarobkową odpowiednio rodziców, opiekunów faktycznych, osób pełniących funkcję rodziny zastępczej - opiekuna faktycznego, opiekuna prawnego albo osoby pełniącej funkcję rodziny zastępczej oraz oświadczenie o niekorzystaniu przez te osoby z urlopu wychowawczego

- zaświadczenie o kontynuowaniu nauki w systemie dziennym w roku szkolnym lub akademickim właściwym dla okresu, na który przyznawane jest świadczenie (w przypadku, gdy rodzice nie są zatrudnieni z powodu kontynuowania nauki w systemie dziennym);

- zaświadczenie podmiotu organizującego staż lub szkolenie potwierdzające okres uczestnictwa - w przypadku udziału rodziców w stażu, przygotowaniu zawodowym dla dorosłych, szkoleniach zawodowych lub programach mających na celu aktywizację zawodową i integrację osób bezrobotnych organizowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy lub przez inne podmioty;

- orzeczenie o całkowej niezdolności do pracy potwierdzonej orzeczeniem uprawnionego organu;

- oświadczenie o zamiarze podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przez osoby, które na dzień złożenia wniosku nie pozostają w zatrudnieniu i nie wykonują innej pracy zarobkowej;

- w przypadku osób samotnie wychowujących dziecko – odpowiednio

a) prawomocne orzeczenie sądu o rozwodzie lub separacji;

b) odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka, a w przypadku, gdy rodzic jest nieznany odpis zupełny aktu urodzenia dziecka;

c) w przypadku gdy małżonek osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia lub rodzic dziecka zaginął, rodzic składający wniosek dołącza zaświadczenie właściwej w sprawie jednostki Policji o przyjęciu zgłoszenia zaginięcia,

- inne dokumenty, w tym oświadczenia wynikające z indywidualnej sytuacji rodziny lub jej członków.

Szczegółowe zasady ustalenia osób uprawnionych oraz przyznawania świadczeń określa załącznik do Uchwały nr X/87/2019 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 3 września 2019 r. o wprowadzeniu świadczenia pieniężnego ”Chrzanowski Bon Żłobkowy” dla rodzin zamieszkujących na terenie Gminy Chrzanów o nazwie „Szczegółowe zasady przyznawania i wysokości świadczenia pieniężnego ”Chrzanowski Bon Żłobkowy” dla rodzin zamieszkujących na terenie Gminy Chrzanów”.

 

Uchwała: 

 

Formularz wniosku do pobrania:

 

Przykładowo wypełniony wniosek (wzór):