Warunki nabywania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej:

 • do ukończenia przez nią 18 roku życia albo

 • w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo

 • w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.

Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Bezskuteczność egzekucji w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 670 z późn. zm.) oznacza egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł. – dotyczy wniosku o świadczenie alimentacyjne na okres 2020/2021.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże w kwocie nie wyższej niż 500 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

 • została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej;

 • zawarła związek małżeński.

Dokumenty do ubiegania się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego

 1. zaświadczenie /oświadczenie osoby uprawnionej powyżej 18 roku życia o uczęszczaniu do szkoły lub szkoły wyższej;

 2. zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (od komornika) albo oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji;

 3. zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (od komornika ) o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów za 2018 r. na rzecz osoby uprawnionej w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy (jeśli postępowanie było prowadzone), oraz informację od kiedy prowadzone jest postępowanie;

 4. w przypadku zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą – informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonywaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z:

  • brakiem podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika;

  • brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą;

 5. odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,

 6. prawomocny Tytuł wykonawczy orzekający rozwód lub separację (do wglądu);

 7. w przypadku, gdy osoba uprawniona znajduje się pod opieką opiekuna prawnego, orzeczenie sądu rodzinnego o ustalenie opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej.

 8. zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego członka rodziny :

  • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych w 2018 r., jeżeli osoba rozlicza się w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej;

  • oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu;

 9. zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;

 10. umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego dzierżawę, na podstawie zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej;

 11. umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolnicza spółdzielnię produkcyjną;

 12. przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny ;

 13. wysokość kwoty otrzymanej na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci wypłacony w 2018 r.)

 14. w przypadku utraty dochodu dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu;

 15. w przypadku uzyskania dochodu dokument potwierdzający uzyskanie dochodu oraz wysokość uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty;

 16. inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

 17. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (osoby powyżej 18 roku życia nieuczęszczające do szkoły lub szkoły wyższej);

 18. inne dokumenty mające wpływ na ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego w przypadku, gdy okoliczności sprawy wymagają takiego potwierdzenia;

Oświadczenia składane będą pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie zobowiązany będzie do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Ustawa:

USTAWA z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Formularze, wnioski do pobrania:

Przykładowo wypełniony wniosek (wzór):