Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie został utworzony uchwałą Nr XII/60/91 Rady Narodowej Miasta i Gminy Chrzanów z dnia 27 lutego  1990 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (Dz.U. Nr 64 poz. 593) oraz zadania ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 1997 r. nr 123 poz. 776 z późn. zm).

Uchwała Nr XXIV/199/92 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 17 marca 1992r. w sprawie przekształcenia Ośrodka Pomocy Społecznej ( pobierz plik:  XXIV19992.pdf )

Regulamin organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie z dn. 12.10.2017 (Zarządzenie nr 79/2017 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie)

Schemat organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie.

 

Działalnośc OPS:

  • Pomoc środowiskowa - Pomoc społeczna – umożliwia osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w godnych warunkach.  Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.
  • Świadczenia rodzinne - Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w Chrzanowie
  • Fundusz alimentacyjny - Szczegółowe informacje na temat świadczeń funduszu alimentacyjnego
  • Dodatki mieszkaniowe - Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Pomoc ta przysługuje najbiedniejszym mieszkańcom gminy w przypadkach ściśle określonych przez przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.
  • Dodatek energetyczny
  • Przemoc w rodzinie - Przemoc w rodzinie to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie skierowane przeciw członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody. Przemoc w rodzinie jest przestępstwem ściganym przez prawo, zjawisko to występuje we wszystkich grupach społecznych niezależnie od poziomu wykształcenia czy sytuacji materialnej, rzadko bywa jednorazowym incydentem – jeżeli nie zostanie podjęte stanowcze działanie wobec sprawcy przemoc się powtórzy.
  • Projekty sytemowe
  • Stypendia socjalne - pomoc materialna dla uczniów