Zakres działania:

Pomoc społeczna – umożliwia osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w godnych warunkach.

Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Główne cele pomocy społecznej:

 1. Wsparcie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, zmierzające do:
  • zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych,
  • umożliwienia życia w godnych warunkach,
  • życiowego usamodzielnienia się.
 2. Zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej – dla osób w wieku poprodukcyjnym i osób trwale niezdolnych do pracy nie posiadających dochodu lub o niskich dochodach.
 3. Zapewnienie dochodu do wysokości poziomu interwencji socjalnej osobom i rodzinom o niskich dochodach, które wymagają okresowego wsparcia.
 4. Integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.
 5. Organizacja sieci usług socjalnych adekwatnych do potrzeb.


Dział realizuje następujące zadania:

 1. Rozpoznawanie i ustalanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
 2. Organizowanie i prowadzenie pracy socjalnej zmierzającej do poprawy sytuacji osób i rodzin wymagających pomocy aż do życiowego ich usamodzielnienia oraz ich integracji ze środowiskiem.
 3. Współdziałanie z grupami i społecznościami lokalnymi.
 4. Organizowanie różnorodnych form pomocy, a także udział w rozwijaniu infrastruktury socjalnej odpowiadającej zmieniającym się potrzebom społecznym.
 5. Współdziałanie w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków unii europejskiej.
 6. Świadczenia pieniężne 
  1. Zasiłek celowy – może być przyznany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego.
  2. Specjalny zasiłek celowy – w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe.
  3. Zasiłek okresowy – przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Przysługuje dla osób i rodzin, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.
  4. Zasiłek stały – przysługuje osobom pełnoletnim, całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa:
   • samotnie gospodarującym – jeżeli ich dochód jest niższy od kryterium określonego w ustawie o pomocy społecznej,
   • osobie pozostającej w rodzinie – jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.
 7. Świadczenia niepieniężne
  1. Praca socjalna – jako podstawowy obowiązek pracownika socjalnego, mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

   W/w cel uzyskuje się poprzez:

   • Organizowanie wsparcia środowiskowego,
   • Udzielanie porad i konsultacji specjalistycznych: prawnych, psychologicznych oraz w zakresie uzależnień i przemocy domowej,
   • Poszukiwanie dodatkowych źródeł finansowania istotnych potrzeb życiowych rodzin objętych pomocą,
   • Udzielanie informacji, doradztwo socjalne,
   • Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach.
   • Współpracę z PUP w zakresie aktywizacji zawodowej i uzyskania zatrudnienia,
  2. Interwencja kryzysowa – celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej.
 8. Pozostałe świadczenia
  1. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne – na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
  2. Opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem.
  3. Schronienie – przysługuje osobom tego pozbawionym.
  4. Posiłek – przysługuje osobom tego pozbawionym.
  5. Niezbędne ubranie – przysługuje osobom tego pozbawionym.
  6. Usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze – osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych:

   • Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości , zapewnienie kontaktu z otoczeniem,
   • Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.
  7. Pobyt i usługi w domu pomocy społecznej – osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której rodzina nie może zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.
  8. Odprawienie pogrzebu – osobom, dla których rodziny nie są w stanie dokonać pochówku.

Dział Pomocy Środowiskowej


Pracownicy socjalni realizują zadania zgodnie z przydzielonym rejonem.

 Wymagane dokumenty:

Świadczenia z pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.
Decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia wydaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego i ustaleniach w oparciu o niżej podane dokumenty:
1. dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;
2. skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub książeczki zdrowia dziecka
3. dokumentów określających status cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej;
4. decyzji właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty socjalnej;
5. orzeczenia komisji do spraw inwalidztwa i zatrudnienia wydanego przed dniem 1 września 1997 r., orzeczenia lekarza orzecznika o niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenia komisji lekarskiej;
6. orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
7. zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;
8. zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych), zawierającego informacje o potrąconej zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;
9. zaświadczenia albo oświadczenia o okresie zatrudnienia, w tym o okresach za które były opłacanie składki na ubezpieczenia społeczne, oraz o okresach nieskładkowych.
10. dowodu otrzymania renty lub emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty strukturalnej, renty socjalnej.
11. zaświadczenia urzędu gminy albo oświadczenia o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych;
12. zaświadczenia albo oświadczenia o kontynuowaniu nauki w gimnazjum, w szkole ponad gimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej lub szkole wyższej;
13. decyzji Starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego albo oświadczenia o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy;
14. decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ustaleniu kapitału początkowego;
zaświadczenia albo oświadczenia o zobowiązaniu do opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne rolników;
15. a) dowodu opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne rolników;
b) dowodu opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą;
16. zaświadczenia albo oświadczenia o zadeklarowanej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą;
17. zaświadczenia o których mowa w art. 8 ust 7 i 8;
18. zaświadczenie albo oświadczenia o uzyskaniu dochodu, o którym mowa w art. 8 ust. 11 i 12
19. decyzji organów przyznających świadczenia pieniężne;
20. oświadczenia o stanie majątkowym.

 

Formularz wniosku do pobrania: