ZamówienieZamówienie publiczne o wartości przekraczającej 30 000 euro
Nazwa i adres zamawiającego Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie
ul. Oświęcimska 9
32-500 Chrzanów
woj. małopolskie
tel.: (32) 6233798
faks: (32) 6233552
godziny pracy: w dni robocze od 7.00 – 15.00.
Tryb zamówienia Zamówienie publiczne o wartości przekraczającej 30 000 euro
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna na stronie: www.ops.chrzanow.pl oraz bip.malopolska.pl/opswchrzanowie
Opis przedmiotu zamówienia Usługa polegająca na "Świadczeniu usług w zakresie przygotowywania, dostarczania oraz podawania posiłków"
Oferty wariantowe  
Termin wykonania zamówienia Od dnia podpisania umowy do 31.12.2017 r.
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków  
Informacje na temat wadium  
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie  
Miejsce i termin składania ofert Oferty należy składać w siedzibie Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie, ul. Oświęcimska 9, 32-500 Chrzanów, Sekretariat (pokój 316, III piętro) w terminie do dnia 22,12,2016 do godziny 10:00
Termin związania ofertą 30 dni
Do pobrania