Chrzanów, 20 XII 2017 r.

 

SPRAWOZDANIE Z PROJEKTU „I TY TEŻ MOŻESZ…”

realizowanego w latach 2016 – 2017 przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Chrzanowie   oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie
w oparciu o „Porozumienie o Współpracy” zawarte w dniu 1 IX 2016 r.

 

Współpraca Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Chrzanowie obejmuje działania mające na celu wspieranie podopiecznych OPSu (dzieci i młodzież oraz ich rodziców) dotkniętych ubóstwem, zagrożonych dysfunkcjonalnością i przemocą oraz wykluczeniem społecznym i marginalizacją.

Okres 13 IX 2016 – 13 VI 2017

Zadaniem operacyjnym było prowadzenie zajęć edukacyjno-relaksacyjnych oraz terapeutycznych. Zajęcia skierowane były do dwóch grup wiekowych: dzieci młodszych (3-6 lat) oraz dzieci starszych (7 – 13 lat).

Dzieci młodsze uczestniczyły w następujących formach zajęć:

 • głośne czytanie bajek
 • opowiadanie bajek terapeutycznych
 • wykonywanie prac manualnych w ramach warsztatów plastycznych
 • gry i zabawy planszowe
 • zajęcia z wykorzystaniem aplikacji DrOmnibus
 • dostęp do księgozbioru i korzystanie z oferty biblioteki

Dzieciom starszym proponowane były:

 • rozmowy terapeutyczne
 • wykonywanie prac manualnych w ramach warsztatów plastycznych
 • zajęcia komputerowe wykorzystujące w języku Scratch (w ramach projektu Mistrzowie Kodowania)
 • dostęp do księgozbioru i korzystanie z oferty biblioteki

Projekt podzielony był na 2 etapy. W I etapie uczestniczyło 6 rodzin (11 dzieci i 7 opiekunów). Spotkania odbywały się w miesiącach IX – XII 2016 r. z częstotliwością jeden raz w tygodniu.
W tym okresie odbyło się 13 spotkań, w tym czasie z zajęć edukacyjno – relaksacyjnych skorzystało 67 dzieci wraz z opiekunami.

II etap projektu rozpoczął się w marcu 2017 r. i trwał do czerwca 2017. W tym okresie w 12 spotkaniach uczestniczyło 7 rodziców i14 dzieci, z zajęć edukacyjno – relaksacyjnych skorzystało 51 dzieci wraz z opiekunami.

 

Okres 7 IX 2017 – 27 XI 2017

W omawianym okresie zaproponowano rodzinom udział w zajęciach skierowanych do ogółu czytelników. W tym czasie z oferty biblioteki skorzystało 17 dzieci oraz 8 opiekunów, którzy, uczestniczyli w poniższych spotkaniach:

 • Zabawy z językiem angielskim
 • Akademia Robotyki
 • Zdolne Dzieciaki – Obrazki z piasku
 • Zdolne Dzieciaki – Aerodynamika
 • Gry planszowe – to jest to!
 • Ekoedukacyjne świąteczne warsztaty plastyczne

W powyższym okresie odbyło się 6 spotkań, w tym czasie z zajęć edukacyjno – relaksacyjnych skorzystało 31 dzieci wraz z opiekunami.

Projekt „I ty też możesz…” realizowany jest w celu wyrównania braków edukacyjnych dzieci, wskazania rodzicom sposobów na prawidłowe zagospodarowanie czasu wolnego oraz w celu przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.

Podczas trwania projektu odbyło się 31 spotkań, w tym czasie z zajęć edukacyjno – relaksacyjnych skorzystało 149 dzieci wraz z opiekunami.

 

 

Opracowała:      Janina Onyszkiewicz

Barbara Lizoń

 


 

JEŻELI JESTEŚ MIESZKAŃCEM GMINY CHRZANÓW W WIEKU 18-64 LAT

I KORZYSTASZ Z POMOCY TUT. OPS WEŹ UDZIAŁ W PROJEKCIE!!!

Każdy uczestnik zostanie objęty indywidualnym wsparciem mającym na celu poprawę sytuacji społecznej i zawodowej, w tym przede wszystkim podjęcie pracy.

W ramach projektu przewidujemy m.in.:

 • zajęcia grupowe związane z rynkiem pracy, samooceną, prowadzeniem gospodarstwa domowego ( zdrowe żywienie, gospodarowanie budżetem domowym),
 • konsultacje indywidualne ze specjalistami z różnych dziedzin,
 • szkolenie zawodowe,
 • wsparcie pracownika socjalnego
 • w trudnych sytuacjach życiowych wsparcie w postaci mieszkania chronionego

oraz inne ukierunkowane na indywidualne potrzeby uczestnika.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do Ośrodka Pomocy Społecznej
w Chrzanowie III piętro pok. 305 lub 311, w terminie do 12.01.2018 r.

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!!!

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 9.1.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego


 

Warsztaty edukacji ekologicznej

„Wykonywanie ozdób świątecznych z surowców wtórnych”

            W dniu 27.11.2017r uczestnicy projektu „Stop dla ubóstwa. Stop dla wykluczenia społecznego” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie wzięli udział w zajęciach dotyczących edukacji ekologicznej w formie wykonywania ozdób świątecznych z surowców wtórnych. Zajęcia odbyły się na terenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie gromadząc uczestników projektu i ich rodziny.

            Celem zajęć było nabycie wiedzy z zakresu ekologii i umiejętności wykorzystania surowców wtórnych w codziennym zastosowaniu, jak i przygotowanie ozdób świątecznych. Istotną rolę odegrała również reintegracja społeczna, a zwłaszcza  rozwinięcie umiejętności interpersonalnych, zwiększenie pewności siebie i wiara w własne możliwości. Prowadzący w profesjonalny sposób pokazali uczestnikom rozmaite techniki wykorzystania rolek papierowych, korków lub zakrętek.

             Spotkanie było również doskonałą formą aktywnego spędzania czasu wolnego rodziców z dziećmi oraz wzmocnienia więzi rodzinnych i koleżeńskich. Uczestnicy odkryli własne talenty i rozwinęli umiejętności artystyczne. Łącząc przyjemne z pożytecznym każdy uczestnik wzbogacił się o „Ekoporadnik” stanowiący pomoc w kształtowaniu proekologicznych zachowań mieszkańców Gminy Chrzanów oraz własne rękodzieło.