KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ funkcjonujący w ramach  Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie rozpoczął swoją działalność w maju 2017 roku.


Zadaniem Klubu jest przede wszystkim wspieranie osób bezrobotnych z terenu Gminy Chrzanów, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Formuła Klubu ma umożliwić wzrost aktywności zawodowej, wyzwolenie się z bierności i uzyskanie narzędzi do samodzielnego radzenia sobie z trudnościami, na jakie napotykają osoby długotrwale bezrobotne.

ZADANIA KIS :

 • minimalizowanie skutków bezrobocia,
 • pomoc w wychodzeniu z izolacji i osamotnienia.
 • przygotowanie do podjęcia zatrudnienia np. w ramach prac społecznie użytecznych,
 • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
 • promowanie aktywności i przedsiębiorczości społecznej,

OFERTA KIS

 • Organizacja i prowadzenie warsztatów oraz grup wsparcia,
 • poradnictwo z zakresu informacji zawodowej,
 • dostęp do Internetu i telefonu w celu poszukiwania pracy dla Klientów Klubu,
 • pomoc w przygotowaniu profesjonalnych aplikacji zawodowych,
 • dostęp do aktualnych ofert pracy oraz szkoleń i kursów podnoszących lub uzupełniających kwalifikacje zawodowe.
 • informacja na temat możliwości udziału w projektach szkoleniowych współfinansowanych ze środków unijnych

Zajęcia prowadzone są w formie indywidualnej i grupowej. Dla osób zakwalifikowanych do grup warsztatowych prowadzone są zajęcia aktywizujące i psychoedukacyjne. Warsztaty grupowe w Klubie Integracji Społecznej odbywają się dwa razy w tygodniu, w czterogodzinnych sesjach, a zajęcia indywidualne z doradcą zawodowym w wymiarze 2 godzin na uczestnika Klubu realizowane są przez cały okres trwania edycji.

 

Godziny funkcjonowania Klubu Integracji Społecznej

Poniedziałek 12.00-16.00

wtorek 7.00-15.00

czwartek 7.00-15.00

II piętro pokój 209