Mieszkanie chronione

Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowujące osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępująca pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Mieszkanie chronione zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku w integracji ze społecznością lokalną.

Zarządzeniem Nr B.0050.335.2016 Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 1.IX.2016 utworzono mieszkanie chronione z zasobów mieszkaniowych Gminy Chrzanów. Mieszkanie o powierzchni 77,27 m² zostało wyremontowane i wyposażone na potrzeby ofiar przemocy, rodzin w razie wystąpienia zdarzenia losowego, w związku z wiekiem, chorobą, niepełnosprawnością lub trudną sytuacją życiową.

W marcu 2018 roku powstało kolejne mieszkanie chronione – na podstawie Zarządzenia Nr B.0050.46.2018 Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 30.01.2018 r. Mieszkanie ostało wyposażone i umeblowane na potrzeby kolejnych osób.

Obecnie w Gminie Chrzanów funkcjonują dwa mieszkania chronione z zasobów mieszkaniowych Gminy Chrzanów:

  • przy ul. Ogrodowej - mieszkanie o powierzchni 77,27 m²
  • przy ul. Jagiellońskiej - mieszkanie o powierzchni 36,56 m²

W ramach pobytu w mieszkaniu chronionym osoby mogą skorzystać ze wsparcia pracownika socjalnego, mieszkania mają charakter treningowy. W mieszkaniu chronionym treningowym zapewnia się usługi bytowe oraz naukę, rozwijanie i utrwalanie samodzielności, sprawności w zakresie samoobsługi, pomocy w pełnieniu ról społecznych i integracji ze społecznością lokalną.