Inspektor Ochrony Danych - Aneta Nędza, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH

 

       Zgodnie z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i   Rady (UE) 2016/679
z   dnia 27 kwietnia 2016 r. w   sprawie ochrony osób fizycznych w   związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie   o ochronie   danych)   informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych   osobowych jest: Ośrodek   Pomocy  Społecznej w Chrzanowie,
  ul Jagiellońska 4, 32-500 Chrzanów, tel.: 32 735 69 00.
 2. Ośrodek Pomocy Społecznej wyznaczył Inspektora   Ochrony Danych, z którym   można skontaktować się poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze tj. Ośrodku Pomocy Społecznej w Chrzanowie. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 lit, a, b, c, d, e oraz art. 9 ust.2 lit. b) ww. Rozporządzenia.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 lit, a, b, c, d, e oraz art. 9 ust.2 lit. b) ww. Rozporządzenia.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, tj.:

- organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

- dostawcy systemów informatycznych i usług TT na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie,

- operatorzy pocztowi i kurierzy,

- banki w zakresie realizacji płatności,

- inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie.

 1. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 2. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo
  do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych);
 3. wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
  Warszawa ,w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów ww. Rozporządzenia.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych   osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe,
  z wyjątkiem danych osobowych   fakultatywnych, których podanie jest dobrowolne. Konsekwencją
  nie podania przez Panią/Pana danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa jest brak możliwości udzielenia świadczenia.
 5. Pani/Pana dane osobowe są pozyskiwane od podmiotów, które są zobowiązane do udostępnienia danych
  na żądanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie.
 6. Pani/Pana Dane osobowe nie będą podlegały decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany
  (bez udziału człowieka) oraz nie będą podlegały profilowaniu.