Ogłoszenie o naborze na rodzinę wspierającą


(w ramach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r.)

            Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny wspierającej w ramach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r.

            Funkcjonowanie rodzin wspierających regulują zapisy art. 29 i art. 30 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

z dnia 9 czerwca 2011 r. (tj. Dz. U z 2017 r.).

 

Rodzina wspierająca pomaga w trudnościach związanych z:

 1. opieką i wychowaniem dziecka,
 2. prowadzeniu gospodarstwa domowego,
 3. kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

            Rodzina wspierająca pomaga na podstawie własnych zasobów i umiejętności, posiadanej wiedzy z zakresu prawidłowej opieki i wychowania dzieci oraz prawidłowego funkcjonowania w obszarze rodzinno – społecznym.

            Zadaniem rodziny wspierającej jest aktywna pomoc w przezwyciężeniu problemów, trudnych sytuacji w rodzinie we współpracy z asystentem rodziny czy pracownikiem socjalnym.

 

Kto może zostać rodziną wspierającą:

 1. rodzina która posiada stałe źródło dochodu,
 2. osoby, które mają pełnie władzy rodzicielskiej wobec wszystkich dzieci i prawidłowo wywiązują się z obowiązków opiekuńczo – wychowawczych wobec nich,
 3. członkowie rodziny nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstw.

 

Co należy zrobić aby zostać rodziną wspierającą:

 1. przyjść do Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie ul. Oświęcimska 9,
 2. złożyć wniosek, udzielić szczegółowego wywiadu środowiskowego dotyczącego sytuacji rodzinnej, mieszkaniowej, zawodowej i zdrowotnej, uzyskać pozytywną opinię psychologa, uzyskać pozytywną zgodę Kierownika Sekcji Pomocy Środowiskowej oraz Dyrektora jednostki co do zasadności ustanowienia rodziny wspierającej,
 3. podpisać umowę określającą zasady współpracy oraz zasady zwrotu kosztów związanych
  z udzielaniem pomocy rodzinie wspierającej.